1. Algemene bepaling:

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle met ons te sluiten overeenkomsten, door ons gedane aanbiedingen, alsmede op iedere overeenkomst of rechtsverhouding die ontstaat naar aanleiding of ten gevolge van een overeenkomst, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn. Verwijzen partijen naar verschillende algemene voorwaarden, dan gelden uitdrukkelijk deze voorwaarden met uitsluiting van de andere, tenzij door ons uitdrukkelijk en schriftelijk afstand wordt gedaan van de toepasselijkheid van onze voorwaarden of bepalingen daarin.

 

 1. Aanbiedingen:

Al onze aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevatten. Indien een aanbieding een vrijblijvend aanbod bevat en dit wordt aanvaard, hebben wij het recht het aanbod binnen drie werkdagen na de dag van ontvangst van de aanvaarding te herroepen. Iedere aanbieding moet als één geheel worden beschouwd.

 

 1. Levering:

Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen zijn door ons opgegeven levertijden nimmer te beschouwen als fatale termijn. Bij niet tijdige levering dienen wij derhalve schriftelijk in gebreke gesteld te worden door de opdrachtgever. De levertijd gaat niet eerder in dan nadat alle voor de uitvoering van de overeenkomst nodige gegevens door ons van de opdrachtgever zijn ontvangen. Zodra de op de order betrekking hebbende zaken ter verzending in onze magazijnen gereed liggen en de koper / opdrachtgever daarvan in kennis is gesteld gelden de zaken t.a.v. de levertijd als geleverd. Wij zijn gerechtigd om zonder opgave van redenen een bestelling geheel of ten dele te weigeren, ook nadat een deel reeds afgeleverd is. Levering van de zaken geschiedt “af magazijn”, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Transport van zaken geschiedt voor risico van koper en voor diens rekening ook indien wij opdracht geven tot vervoer van de zaken. Zendingen zijn ex works Heerenveen.

 

 1. Prijzen:

Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere door de Overheid opgelegde heffingen. Indien tussen partijen geen prijs is overeengekomen, maar partijen in een jaar voorafgaande aan de overeenkomst een of meerdere overeenkomsten met een gelijke of nagenoeg gelijke inhoud hebben gesloten, zal de prijs op basis van de daarbij gebruikte productiemethode en gehanteerde calculatietarieven worden berekend. Kosten van verzending als expresse goed e.d. of in het algemeen alle kosten voor snellere verzending dan per lijndienst van een expeditiebedrijf komen, indien koper / opdrachtgever deze verzendingswijze wenst, geheel voor zijn rekening.

 

 1. Prijswijzigingen:

Wij zijn gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen wanneer een of meer van de volgende omstandigheden zich na het sluiten van de overeenkomst voordoen: Stijging van kosten van materialen, halffabricaten of diensten die voor de uitvoering van de overeenkomst nodig zijn, stijging van verzendkosten, van lonen van werkgeverslasten, sociale verzekeringen, van de met andere arbeidsvoorwaarden gemoeide kosten, invoering van nieuwe en verhoging van bestaande overheidsheffingen op grondstoffen, energie of reststoffen, een aanzienlijke wijziging in valutaverhouding of, in het algemeen omstandigheden die met een en ander vergelijkbaar zijn. Extra bewerkelijke tekst, onduidelijke kopij, onduidelijke schetsen, tekeningen of modellen, ondeugdelijke informatiedragers, ondeugdelijke computerprogrammatuur of databestanden, ondeugdelijke wijze van aanlevering van de door de opdrachtgever c.q. koper aan te leveren materialen of producten en alle soortgelijke toeleveringen door de opdrachtgever c.q. koper die ons tot meer werkzaamheden of kosten noodzaken, dan bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs mocht worden verwacht, zijn grond voor verhoging van de overeengekomen prijs. Ook buitengewone of in redelijkheid onvoorzienbare verwerkingsmoeilijkheden voortvloeiende uit de aard van de te verwerken materialen en producten, zijn grond tot verhoging van de overeengekomen prijs.

 

 1. Maten, gewichten en technische gegevens / industriële eigendom.:
 • De in onze aanbiedingen, brieven en drukwerken aangegeven maten, gewichten en technische gegevens zijn slechts ongeveer, tenzij door ons uitdrukkelijk schriftelijk gegarandeerd. De afnemer moet dus met een normale speling rekening houden.
 • Alle door ons versterkte tekeningen, maten en gewichtsopgaven, alsmede alle andere in het kader van de overeenkomst door ons aan de koper / opdrachtgever verstrekte informatie, blijven ons eigendom, onder uitdrukkelijk voorbehoud van de auteurs, modellen en octrooirechten. Behoudens onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming is het de koper / opdrachtgever verboden deze informatie te (doen) kopiëren of aan derden ter inzage te verstrekken dan wel ter beschikking te stellen.

 

 1. Klachten:

Klachten over door ons geleverde zaken dienen binnen acht dagen na ontvangst door de koper van die zaken, schriftelijk bij ons te worden ingediend. De koper / opdrachtgever wordt geacht de geleverde goederen in die periode te testen. Klachten betreffende goederen die na deze onder A genoemde termijn ingediend worden en klachten betreffende goederen die opnieuw of verder verwerkt zijn door de koper / opdrachtgever en/of derden, worden niet in behandeling genomen. Slechts indien anders beoordeling van de klachten onmogelijk is, kunnen zaken door koper – franco – retour gezonden worden, zulks na onze voorafgaande goedkeuring. Indien wij de klachten gegrond achten, verplichten wij ons tot her levering van de zaken, zonder prijsverhoging. Deze bepaling laat onverlet het hierna ad 12 gestelde betreffende aansprakelijkheid en overmacht.

 

 1. Betaling:

Voor zover geen andere betalingsvoorwaarden zijn overeengekomen, dient betaling te geschieden vooraf.

 

 1. Aansprakelijkheid en overmacht:

De schade aan de geleverde zaak die het gevolg is van een aan ons toerekenbaar handelen en/of nalaten komt voor vergoeding door ons in aanmerking. Aan ons is in ieder geval niet toerekenbaar schade geleden door de koper en/of derden als gevolg van een ontoerekenbare tekortkoming (overmacht), daardoor begrepen:

 • niet deugdelijk of niet tijdige levering door onze toeleveranciers;
 • ziekte van personeel;
 • gebreken in hulp- of transportmiddelen;
 • brand;
 • werkstaking;
 • verkeersbelemmeringen;
 • overheidsmaatregelen;
 • oorlog of andere onlusten;

 

Wij zijn niet aansprakelijk voor verkleuring en/of bederf, noch voor maat- en gewichtsverliezen van de door ons geleverde goederen. Slechts indien sprake is van grove schuld of opzet zijn wij aansprakelijk voor schade toegebracht door ons of door personen of hulpmiddelen waarvan wij ons bij de uitvoering van de overeenkomst bedienen. In verband met door ons gegeven adviezen, die naar beste weten werden verstrekt, kan de koper / opdrachtgever geen enkele aanspraak maken op schadevergoeding. Indien wij als producent in de zin van artikel 185 en 187 boek 6 Burgerlijk Wetboek moeten worden beschouwd en de leden a t/m f van dat artikel niet van toepassing zijn, zijn wij slechts aansprakelijk voor de schade als bedoeld in artikel 190 boek 6 Burgerlijk Wetboek (productaansprakelijkheid). Wij zijn niet aansprakelijk voor enige andere schade dan bovengenoemd, ook niet voor gevolgschade hoe ook genaamd en van welke aard ook, behoudens wanneer sprake is van opzet of grove schuld aan onze kant. Wij zijn in geen geval verder aansprakelijk dan tot vergoeding van de factuurwaarde van de geleverde zaken, ten aanzien of ten gevolge waarvan de koper schade heeft geleden.

 

 1. Aflevering in gedeelten:

Indien zaken bij gedeelten zullen worden afgenomen, moeten zij, indien niet anders overeengekomen, binnen zes maanden en in nagenoeg gelijke maandelijkse hoeveelheden worden afgeroepen en zijn wij niet verplicht gedurende één maand meer dan de gemiddelde hoeveelheden te leveren. Is na afloop van de

leveringstermijn de geheel te ontvangen hoeveelheid zaken niet afgeroepen, dan zijn wij gerechtigd alle nog resterende zaken onmiddellijk of bij gedeelten te leveren, of de koop voor het niet geleverde deel te annuleren, onverminderd ons recht op schadevergoeding. Wij zijn ook gerechtigd de koop te annuleren indien gedurende drie achtereenvolgende maanden minder dan de helft der gemiddelde hoeveelheid, welke gedurende de termijn moest worden afgenomen, is afgeroepen.

 

 1. Afwijkingen:

Wanneer partijen van een of meer bepalingen van deze voorwaarden wensen af te wijken, zal zulks nadrukkelijk moeten zijn vast gelegd. Bij afwijkingen van een of enkele punten zullen de overige onveranderd rechtsgeldig blijven.

 

 1. Toepasselijk recht:

Op al onze aanbiedingen en de met ons gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands Recht, geldend binnen het Rijk in Europa, van toepassing.